دروس روز شنبه اول مهر

کلاس های ریاضی:: آمار واحتمال، زمین شناسی، هندسه و دین و زندگی

کلاس تجربی:: زیست شناسی(دو جلسه)، دین و زندگی و زمین شناسی.

در صورت ایجاد تغییرات احتمالی اطلاع رسانی می گردد. ساعت شروع برنامه صبحگاهی 7:30