دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

آزمون پیشرفت تحصیلی

بودجه بندی آزمون پیشرفت تحصیلی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم

فایل های ضمیمه :

اردوی همدان پایه یازدهم

برنامه تابستان پایه یازدهم

اردوی مشهد یازدهم

اردوی کاشان یازدهم

اردوی همدان پایه یازدهم