دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

استاد ایروانی - حسابان

رسم توابع - قسمت 1

رسم توابع - قسمت 2

استاد اسلامیه - شیمی

جلسه 6 - قسمت 1

جلسه 6 - قسمت 2

جلسه 6 - قسمت 3

استاد امیریان - عربی

قسمت 1

قسمت 2

استاد مطلب زاده - زیست

جنسی گیاه 

گفتار 3 - از تخم تا گیاه

گفتار 3 - رویش گیاه

استاد زاهدی - فیزیک

کار مگنت

مگنت بار الکتریسیته

سیم حامل جریان

حلقه 

سیم لوله

استاد سلطان زاده-آمار و احتمال

مستقل 1

مستقل 2

قسمت 5

استاد محسنی-هندسه

فصل 3- قسمت 1

فصل 3- قمست 2

استاد بت شکن- فیزیک

مگنت 1

مگنت 2

مگنت 3

استاد رحیم پور فیزیک

مگنت 1

مگنت 2

مگنت 3

مگنت 4

مگنت 5

استاد امیری-ریاضی

حد-1

حد-2 

حد-3

حد-4