دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

نائب قهرمانی تیم والیبال

 نایب قهرمانی تیم والیبال مدرسه در مسابقات ناحیه